به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.
مطالعات امکان سنجی و طراحی اولیه احداث 10 مگا وات نیروگاه زیست توده با سوخت ضایعات شهری
---
در دست اجرا
1391/03/11
1391/03/11
اهداف طرح
این پروژه دو هدف عمده مطالعات زیربنایی شامل پتانسیل سنجی و امکان سنجی استحصال انرژی از زائدات جامد شهری و آماده سازی بانک اطلاعاتی شامل پتانسیل ها و فناوری های رایج و مناسب ایران و ارائه طراحی اولیه نیروگاه های مبتنی بر زائدات و نیز طراحی، نصب و راه اندازی سیستم های نیروگاهی جهت نمایش عملکرد و رفع مشکلات احتمالی را دنبال می کند. اهم اهداف کمی و برنامه ها عبارتند از: 1- پتانسیل سنجی منابع زباله های جامد شهری در شهرهای کشور(شهرهای با جمعیت بالاتر از 250 هزار نفر بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال 1385) 2- امکان سنجی اولیه 20 سایت و اولویت بندی در انتخاب 10 سایت برتر و انتخاب و طراحی اولیه دو نیروگاه با دو تکنولوژی متفاوت جهت نصب و راه اندازی 10 مگاوات نیروگاه در دو شهر کشور 3- مطالعه و بررسی انواع فناوری های استحصال انرژی و انتخاب فناوری های بهینه با توجه به فاکتورها و شرایط بومی کشور 4- انجام مطالعات و طراحی پایه نیروگاه های قابل نصب با فناوری متناوب و بومی در ایران در دو شهر دارای بالاترین پتانسیل 5- انجام مطالعات اقتصادی و زیست محیطی احداث دو نیروگاه مذکور
زمانبندی طرح
این پروژه از ابتدای سال 1385 آغاز گردیده است و هم اکنون مطالعات مرحله اول نهایی و مطالعات مرحله دوم در حال انجام طراحی مفهومی نیروگاه دوم می باشد.
فعالیت های اجرایی
این پروژه در مرحله مطالعات تدوین اطلس زباله های شهری و امکان سنجی سایت های برتر و طراحی مفهومی دو نیروگاه با دو تکنولوژی متفاوت در مراحل ذیل تعریف شده است: مرحله اول: بررسی و گرداوری مطالعات قبلی در کشور، تعیین متدولوژی پتانسیل سنجی و امکان سنجی و طراحی مفهومی نیروگاه زیست توده در شهر رشت مرحله دوم: پتانسیل سنجی شهرهای با جمعیت بالاتر از 250 هزار نفر و پیش امکان سنجی 19 سایت دارای بیشترین انرژی قابل استحصال و امکان سنجی 9 سایت منتخب و مناسب و طراحی مفهومی نیروگاه دوم
موقعیت جغرافیایی
سراسر کشور
پیمانکار اصلی
شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو با همکاری شرکت فیشنر آلمان
توضیحات
زباله های شهری در ایران در اغلب نقاط به معضلی تبدیل شده و یکی از بهترین راهکارهای مدیریت زباله های شهری، تولید انرژی از آنها می باشد زیرا در اغلب تکنولوژی ها، سهم بخش تولید برق 20 درصد کل سرمایگذاری می باشد که به انجام هزینه، بازگشت کل یا بخش اعظمی از سرمایه میسر خواهد شد. در این پروژه ضمن شناسایی نقاط مستعد جهت انجام مطالعات جامد شهری، اقدام به طراحی مفهومی و اصولی نیروگاه زیست توده با قدرت 10 مگاوات در سطح کشور (در دو شهر) خواهد شد.

مطالعات امکان سنجی و طراحی اولیه احداث 10 مگا وات نیروگاه زیست توده با سوخت ضایعات شهری
معرفی پروژه
زباله های شهری در ایران در اغلب نقاط به معضلی تبدیل شده و یکی از بهترین راهکارهای مدیریت زباله های شهری، تولید انرژی از آنها می باشد زیرا در اغلب تکنولوژی ها، سهم بخش تولید برق 20 درصد کل سرمایگذاری می باشد که به انجام هزینه، بازگشت کل یا بخش اعظمی از سرمایه میسر خواهد شد. در این پروژه ضمن شناسایی نقاط مستعد جهت انجام مطالعات جامد شهری، اقدام به طراحی مفهومی و اصولی نیروگاه زیست توده با قدرت 10 مگاوات در سطح کشور (در دو شهر) خواهد شد.