به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

مطالعات امکان سنجی و طراحی اولیه احداث 10 مگا وات نیروگاه زیست توده با سوخت ضایعات شهری
معرفی پروژه
زباله های شهری در ایران در اغلب نقاط به معضلی تبدیل شده و یکی از بهترین راهکارهای مدیریت زباله های شهری، تولید انرژی از آنها می باشد زیرا در اغلب تکنولوژی ها، سهم بخش تولید برق 20 درصد کل سرمایگذاری می باشد که به انجام هزینه، بازگشت کل یا بخش اعظمی از سرمایه میسر خواهد شد. در این پروژه ضمن شناسایی نقاط مستعد جهت انجام مطالعات جامد شهری، اقدام به طراحی مفهومی و اصولی نیروگاه زیست توده با قدرت 10 مگاوات در سطح کشور (در دو شهر) خواهد شد.