به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

سیستم حرارت مرکزی خورشیدی سایت ساوه
معرفی پروژه
تامین 80 درصد انرژی گرمایشی ساختمانهای سایت و تامین گرمایش فرآیند تخمیر راکتورها و استفاده از گرمایش حاصله در فصل گرم برای راه اندازی یک دستگاه خشک کن محصولات غذایی. این طرح در حال توسعه می باشد و در حال حاضر طراحی و اجرای طرح خشک کن محصولات غذایی و تامین انرژی آن از مازاد آبگرم ذخیره در فصل گرم سال در حال انجام می باشد.