زیست توده / سایت ساوه / توانایی های سایت

اهداف سایت توسعه کاربرد منابع انرژی زیست توده ساوه

1.    بررسی و تعیین کیفیت فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی مواد زائد مختلف نظیر زباله های شهری ، پساب کشتارگاهها ، فاضلاب شهری ، پساب کارخانجات صنعتی و ...
2.    بررسی فرآیند تخمیر بیهوازی مواد زائد آلی مختلف .
3.    بررسی میزان بیوگاز از مواد زائد آلی مختلف و پیگیری آماری مقدار گاز تولید شده در زمانهای مختلف ، جهت بهینه کردن مدت زمان توقف مواد داخل هاضم ها .
4.    آنالیز گازهای تولید شده از مواد مختلف آلی ، در شرایط متفاوت جهت تولید حداکثر گاز متان با حداقل گازهای مزاحم همراه .
5.    اختلاط مواد آلی مختلف جهت ایجاد شرایط بهینة نسبت کربن به نیتروژن برای تولید حداکثر بیوگاز
6.    بررسی فرآیند تصفیه بیوگاز جهت کاهش خوردگی دستگاهها و لوله های ارتباطی و نیز افزایش ارزش حرارتی گاز حاصله
 7.    بهینه کردن شرایط دما ، PH ، سرعت اختلاط ، زمان توقف مناسب برای تولید بیوگاز بهینه
8.    بررسی فرآیند تبدیل بیوگاز به برق و حرارت
9.    بررسی کود حاصل از تخمیر بی هوازی و ارزیابی آن از لحاظ افزایش حاصلخیزی خاک و چگونگی کاهش عوامل بیماریزا
10.    طراحی و ساخت بیوراکتورهای مختلف
11.    طراحی و ساخت نیروگاههای بیوگازی

تاریخ بروزرسانی : ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۱۵:۳۳

فعالیت های آموزشی و تحقیقاتی

1.    طراحی،ساخت،نصب و بهره برداری از راکتورهای بیهوازی آزمایشگاهی شامل قسمت های هاضم ، مخزن شناور گاز و ....
2.    مطالعة عملی تولید بیوگاز از زبالة شهری در فرایند غیر پیوسته
3.    مطالعة عملی تولید بیوگاز از پساب کشتارگاه در فرایند غیر پیوسته
4.    مطالعة عملی تولید بیوگاز از لجن چاههای جذبی خانگی در فرایند غیر پیوسته
5.    مطالعة عملی تولید بیوگاز از پساب تصفیه خانة شهر صنعتی در فرایند غیر پیوسته و پیوسته
6.    مطالعة عملی تولید بیوگاز از آلاینده های زیست محیطی شهر ساوه در فرایند غیر پیوسته براساس نسبت واقعی موجود در سطح شهر
7.    مطالعة عملی تولید بیوگاز از زائدات پوست پسته در فرایند غیر پیوسته
8.    مطالعة عملی تولید بیوگاز از فضولات حیوانی در فرایند غیر پیوسته
9.    مطالعة عملی تولید بیوگاز از زائدات کارخانجات روغن کشی زیتون در فرایند غیر پیوسته
10.    گزارش تحقیقات عملکرد خشک کن خورشیدی در سایت بیوگاز ساوه
11.    شناسایی و آنالیز کیفی و کمی H2S
12.    بررسی جایگاه لندفیلها در تولید انرژی
13.    پتانسیل سنجی بیوگاز از آلاینده های مختلف زیست محیطی ایران
14.    پیش بینی قسمتهای مختلف نیروگاه بیوگاز صنعتی
15.    ارائه دهها مقالة علمی در کنفرانس ها و مجامع داخلی و خارجی
16.    تربیت 1 نفر دانشجوی دکتری و گذراندن تز او  با همکاری دانشکدة فنی دانشگاه تهران و 2 نفر کارشناس ارشد در زمینه بیوگاز